Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

Nomolestar
20:23
6445 10d5 500
Reposted fromcontroversial controversial
Nomolestar
20:23
1196 de9e 500
20:22

thisisnotmyfairytaleendingg:

HOW TAYLOR SWIFT WALKS .

image

HOW DEMI LOVATO WALKS .

image

HOW BEYONCE WALKS .

image

HOW I WALK .

image

Reposted fromrockmusic rockmusic viacontroversial controversial
Nomolestar
20:21
Nomolestar
20:17
0776 4e10
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaLuukka Luukka
Nomolestar
20:14
1285 1c28 500
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
20:13
5065 4134 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaAnneBonny AnneBonny
Nomolestar
20:10
Zapraszałem ją do mieszkania
Kątem oka widzę jej stanik
A rok później mamy się za nic
— Taco Hemingway - “Nostalgia”
Nomolestar
20:07
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaheartbreak heartbreak
Nomolestar
19:56
1236 4b35
Asertywność zbyt często jest pospolitym brakiem taktu
Nomolestar
19:56
Nomolestar
19:56
7994 f3bd 500
Reposted fromyanek yanek viablackheartgirl blackheartgirl
Nomolestar
19:55
Nomolestar
19:54
Nomolestar
19:54
Nomolestar
19:53
3121 21ab
Reposted fromkarahippie karahippie viaheartbreak heartbreak
Nomolestar
19:53
5858 ea7c
Reposted fromkarahippie karahippie viaheartbreak heartbreak
Nomolestar
19:53
4084 7c1f 500
Nomolestar
19:52
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viajakubzulczyk jakubzulczyk

August 19 2017

Nomolestar
08:51
0820 6ce7 500
Reposted fromkjuik kjuik viaherbatkowa herbatkowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl